บรูไนสุลต่านส่งข้อความ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บรูไนดารุสซาลามและราชอาณาจักรไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีมูลค่ามากและความผูกพันระหว่างประชาชนในปีต่อ ๆ ไป

ในพระบรมราชินูปถัมภูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเมืองและประชาชนในราชอาณาจักรไทย ความมั่งคั่งของชาติ